Avintura't Enoturisme

Avintura't Enoturisme

Condicions generals de contractació

A continuació, li convidem a revisar les condicions generals de contractació (d'ara endavant, “CGC” o “Condicions Generals de Contractació”) que regulen les condicions per les quals es regeix la reserva i contractació de les activitats ofertes a través de la pàgina web avinturat.com (d'ara endavant, la “Pàgina Web”). En aquest sentit, l'ús i activitat a través d'aquesta Pàgina Web constitueix, en allò que li sigui aplicable, la seva acceptació d'aquestes Condicions Generals de Contractació i s'aplicaran per a totes les activitats que adquireixi. En el cas de tenir algun dubte sobre aquestes, pot posar-se en contacte amb Avintura’t a través de qualsevol dels mitjans especificats a continuació.

Aquestes Condicions Generals de Contractació han estat elaborades en conformitat amb el que s'estableix en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç electrònic i el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries en allò relatiu a la contractació a distància.

Avintura’t es reserva el dret a modificar unilateralment aquestes CGC en qualsevol moment. Totes les correccions d'aquestes CGC es publicaran online. No obstant l'anterior, vostè com a usuari només estarà subjecte a la versió de les Condicions Generals de Contractació que va acceptar en el moment de contractar l'activitat a través de la Pàgina Web.

1. Informació general i de contacte

La titularitat d'aquesta Pàgina Web l'ostenta Elisabet Cots Foraster (d'ara endavant, “Avintura’t”) amb DNI número 47916158M i les dades de contacte de la qual són:

 • Domicili: c/ Joan Prim, 70 1r 1a, 08330, Premià de Mar, BARCELONA, ESPANYA.
 • Telèfon de contacte: +34 617 996 637
 • Email de contacte: info@avinturat.com

2. Responsabilitat de l'Organitzador de l'activitat i de *Avintura’t

2.1 Tingui en compte que l'Organitzador de l'activitat (principalment cellers i empreses relacionades amb l’enocultura), i no Avintura’t, és:

 • El venedor, proveïdor i/o executor de l'activitat contractada;
 • La part amb la qual contracta per a la realització de l'activitat; i
 • L'únic responsable de realitzar en si mateix l'activitat contractada a través de Avintura’t.

2.2 Per això, l'Organitzador és un tercer que no forma part d’Avintura’t i aquest únicament publicita les activitats de diferents Organitzadors a través de la seva Pàgina Web. L'Organitzador, si escau, autoritza a Avintura’t a mostrar les activitats que organitza en la seva Pàgina Web.

2.3 Per la seva part, atès que Avintura’t compta amb la consideració d'intermediària, aquesta gestiona la contractació de les activitats per compte de l'Organitzador. Per tant, Avintura’t no organitza l'activitat, sinó que es limita a intermediar en la comercialització de les reserves. Avintura’t realitza una activitat d'informació de les activitats ofertes pels Organitzadors en els dies i/o hores que l'Organitzador ens informa i autoritza de forma explícita i documentada a publicitar. En cap cas, Avintura’t ven, lliura i/o realitza l'activitat reservada.

3. L'usuari

3.1 L'usuari declara que és major d'edat (major de 18 anys) i disposa de capacitat legal necessària per a contractar les activitats ofertes pels Organitzadors a través de la Pàgina Web d'acord amb les condicions desglossades a través d'aquestes CGC, les quals declara comprendre i acceptar.

3.2 En el cas de contractació per menors d'edat, es requereix l'autorització dels pares o tutors per a poder gaudir de l'activitat contractada. L'usuari és l'únic responsable de la veracitat i exactitud de les dades proporcionades a avinturat.com en el procés de reserva.

3.3 L'usuari es compromet a utilitzar els serveis i continguts en el nostre lloc web de conformitat amb la Llei i els termes i condicions generals i particulars dels serveis que ofereix la Pàgina Web a cada moment, havent d'abstenir-se d'emprar-los per a:

 • Transmetre a tercers no autoritzats el seu nom d'usuari i la seva contrasenya, havent de comunicar immediatament a AVINTURA’T l'accés per part d'un usuari no autoritzat a aquesta informació.
 • Introduir en la xarxa programes de dades susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics d'avinturat.com, els seus proveïdors o tercers usuaris de la xarxa interna o d'aquest lloc web.
 • Realitzar activitats il·lícites, contràries a la bona fe, als costums, a la moral o a l'ordre públic.
 • Realitzar activitats que constitueixin una infracció de la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial o qualsevol altra norma de l'ordenament jurídic aplicable.
 • Reproduir, duplicar, vendre o explotar amb finalitats comercials qualsevol contingut del lloc web.
 • Difondre continguts de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme i/o que atemptin contra els drets humans.

3.4 En registrar-se a Avintura’t, l'usuari triarà un nom d'usuari i contrasenya que haurà de custodiar degudament per al seu posterior accés com a usuari registrat. Atès que són personals i confidencials, l'usuari serà considerat l'únic responsable en el cas que siguin utilitzades per una tercera persona a la qual aquest usuari les hi hagi facilitat.

3.5 La informació que proporciona a Avintura’t ha de ser correcta. L'usuari és el responsable de facilitar les seves dades correctament en els processos de contractació establerts en la Pàgina Web, havent de prestar especial atenció pel que fa a la introducció de les dades relatives a l'adreça de lliurament de les activitats contractades (adreça de correu electrònic i telèfon), així com, si escau, els noms de les terceres persones respecte a les quals introdueixi les seves dades, prèvia autorització d'aquestes terceres persones, havent en tot moment l'usuari introduir totes les dades d'identificació de manera correcta i tal com apareixen en el DNI o passaport.

3.6 Avintura’t no es fa responsable que no rebis la reserva de l'activitat si la configuració de la teva adreça de correu electrònic no és correcta o bé has proporcionat la informació incorrecta. Així mateix, has d'informar immediatament si existeix algun canvi relacionat amb la teva adreça de correu electrònic o amb el teu número de telèfon.

4. Reserva d'una activitat

4.1 Totes les activitats i serveis mostrats en la Pàgina Web estan subjectes a una disponibilitat limitada. Avintura’t no garanteix que el servei estigui sempre disponible, encara que es mostri a través del mateix lloc que l'activitat és organitzada i oferta per l'Organitzador.

4.2 En pressionar el botó “Comprar” vostè com a usuari envia a Avintura’t, que actua en nom i per compte de l'Organitzador, una sol·licitud per a reservar l'activitat publicitada a través de la Pàgina Web. No obstant això, la reserva de l'activitat no finalitzarà fins que rebi un correu electrònic d’Avintura’t/Organitzador que confirmi l'acceptació de la seva sol·licitud de reserva de l'activitat i l'efectiva reserva d'aquesta.

4.3 L'únic mitjà de pagament a través del qual es pot comprar en la Pàgina Web és amb targeta bancària. Les targetes bancàries acceptades en la Pàgina Web són les següents: Visa i MasterCard. Tots els titulars de targetes bancàries estan subjectes a comprovacions de validació i autorització per l'emissor de la targeta. Si l'emissor de la targeta de pagament del comprador denega, o per qualsevol motiu no autoritza el pagament al nostre favor, ja sigui amb caràcter previ o posterior a un pagament, no respondrem de cap retard o falta de confirmació de la Comanda contractada.

4.4 Els preus finals indicats en la Pàgina Web inclouen l'IVA i qualssevol altres impostos o taxes que fos aplicable al tipus vigent en el moment de la contractació.

4.5 D'altra banda, encara que Avintura’t/Organitzador hagi acceptat la seva sol·licitud, podrà cancel·lar la reserva en qualsevol moment si tingués sospites raonables que vostè ha comès o està cometent qualsevol tipus de frau contra Avintura’t o l'Organitzador.

4.6 En virtut del que es preveu en l'article 103 apartat l) del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries; en el moment que formalitzi una reserva d'una activitat i la mateixa sigui confirmada, no podrà desistir d’aquesta per consistir en una activitat d'esplai que preveu una data o un període d'execució específic.

5. Política de cancel·lacions i devolucions de l'activitat contractada

5.1 En el cas que no pogués realitzar-se l'activitat contractada per motius aliens a l'Organitzador (per exemple, condicions meteorològiques o aquelles circumstàncies inevitables i excepcionals que estiguin fora del control de l'Organitzador i els efectes del qual no es podrien haver evitat encara que s'haguessin pres totes les mesures oportunes) vostè rebrà un val per l'import abonat que podrà canviar en qualsevol moment per qualsevol altra activitat que es publiciti a través de la Pàgina Web.

5.2 D'altra banda, en el supòsit que la cancel·lació de l'activitat sigui atribuïble a l'Organitzador, Avintura’t, com a intermediari en la contractació de l'activitat, procedirà a notificar-li la cancel·lació de la mateixa mentre que l'import abonat en el moment de formalitzar la reserva li serà retornat.

6. Tractament de dades personals

6.1 Per a conèixer el tractament que Avintura’t durà a terme de les seves dades personals, pot accedir a la Política de privacitat de Avintura’t. Malgrat comptar amb tota la informació en la Política de Privacitat, informar-lo que Avintura’t té la consideració de responsable del tractament de les seves dades personals i, per a poder realitzar l'efectiva reserva de l'activitat per la qual s'ha interessat, comunicarà els mateixos a l'Organitzador, que passarà a tenir la consideració de responsable del tractament.

6.2 En el cas de voler exercir els seus drets enfront de Avintura’t, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través de les dades de contacte que li facilitem en l'apartat 1 de les presents Condicions Generals de Contractació.

7. Nul·litat de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes CGC fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les condicions generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

8. Exclusió de renúncia

En el cas que qualsevol de les Parts no exercís els drets que li assisteixen en cas d'incompliment per l'altra Part de qualsevol les obligacions que li imposen les presents CGC no podrà ser interpretat com la renúncia davant futurs incompliments de l'obligació de què es tractés.

9. Legislació aplicable

L'usuari accepta que la legislació aplicable al funcionament d'aquest servei és l'espanyola. Seran competents per a conèixer de les divergències que es derivin de la interpretació o aplicació d'aquest clausulat els Jutges i Tribunals del domicili de l'usuari.

10. Miscel·lània

10.1 Per a qualsevol suggeriment, consulta, queixa o reclamació l'usuari ha de dirigir-se a AVINTURA’T a la direcció c/ Joan Prim, 70 1r 1a, 08330, Premià de Mar o bé per mitjà del telèfon +34 617 996 637 o mitjançant comunicació electrònica info@avinturat.com.

10.2 L'usuari queda degudament informat que Avintura’t, pel fet de publicar comentaris o opinions dels seus usuaris en la seva pàgina web, ni els aprova ni es posiciona sobre aquest tema. Conseqüentment, AVINTURA’T queda exempta de tota responsabilitat que pogués derivar-se respecte al contingut de les opinions o comentaris publicats en la seva pàgina web, realitzats pels seus usuaris.

12. Xec Regal

12.1 Compra d'un xec regalo

La compra d'un xec regal serà por un import fix que, a la persona beneficiaria d'aquest, li permetrà contractar qualsevol activitat que desitgi de les ofertes a través de la Pàgina Web per import igual o inferior al xec. En el cas que l’import de l'activitat desitjada sigui superior, la persona que utilitzi el xec regal haurà d'abonar la quantitat addicional per a la contractació de l'activitat.

L’import bescanviat per l'adquisició d'un xec regal haurà de ser utilitzat en una única compra pel que, en el cas que l’import del xec sigui inferior al contractat, quedarà extingit qualsevol dret d'utilització posterior perdent el valor que no hagi estat utilitzat en la compra.

Els xecs regal no són acumulables a altres xecs, promocions o descomptes d’Avinturat.

Carregant...
x
X